68,5 miljoner människor på flykt 2017 - den högsta siffran någonsin

Krig, våld och förföljelse har för femte året i rad tvingat rekordmånga människor på flykt.

Orsakerna är framför allt krisen i Demokratiska republiken Kongo, krig i Syrien och Sydsudan, och massflykten av hundratusentals rohingya-flyktingar från Myanmar (Burma) till Bangladesh.

De flesta flyr till närmaste grannland, och utvecklingsländerna tar det största ansvaret för att skydda människorna som söker skydd.

Ladda ner rapporten, se bilder och använd digitalt material som medföljer UNHCR:s Global Trends-rapport här.

68,5 miljoner människor på flykt

UNHCR:s årliga rapport om flyktingsituationen i världen – Global Trends – som släpptes 19 juni visar att 68,5 miljoner människor var på flykt i slutet av 2017.

16,2 miljoner flydde under 2017

16,2 miljoner människor tvingades att fly under 2017. Det indikerar vilket stort antal barn och familjer som just nu är på flykt. Siffran motsvarar att 44 500 människor tvingas fly varje dag – eller att en människa flyr varannan sekund.

25,4 miljoner flyktingar

Flyktingar – människor som har flytt från sitt hemland till följd av konflikt och förföljelse – stod för 25,4 miljoner av den totala siffran 68,5 miljoner.

Det är 2,9 miljoner fler än under 2016, och den största ökningen som UNHCR någonsin har sett på bara ett år.

3,1 miljoner asylsökande

2017 ökade antalet asylsökande med cirka 300 000 till 3,1 miljoner. Asylsökande är de människor som i slutet av 2017 fortfarande väntade på beslut om att få uppehållstillstånd.

40 miljoner internflyktingar

Internflyktingar – människor som har tvingats på flykt i sitt eget hemland – stod för 40 miljoner av den totala siffran. Det är något färre än de 40,3 miljonerna under 2016.

Nytt sätt att arbeta krävs

Kort sagt, under 2017 var nästan lika många människor på flykt i världen som hela Thailands befolkning. En av 110 människor i världen är på flykt.

– Vi befinner oss vid ett vägskäl, där framgångar med att hantera tvångsflykt kräver ett nytt och mer omfattande arbete. Enskilda länder och samhällen ska inte lämnas ensamma, säger FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi, och fortsätter:

– Det finns anledning till hopp. Fjorton länder arbetar efter en ny plan för att agera på flyktingsituationer. Inom en månad kommer den nya globala handlingsplanen för flyktingar – Global Compact for Refugees – att vara redo för FN:s generalförsamling att anta. Idag, dagen innan internationella flyktingdagen, är mitt budskap till medlemmarna: "snälla, ge ert stöd. Ingen väljer att vara flykting, men resten av oss kan välja hur vi vill hjälpa."

Global trends 2017

UNHCR:s rapport Global Trends släpps över hela världen varje år dagen innan internationella flyktingdagen den 20 juni.

Rapporten visar hur situationen ser ut för människor på flykt krig, konflikt och förföljelse i världen. Uppgifterna i rapporten har samlats in av UNHCR, regeringar och partner.

Sammanfattning av rapporten

Av världens flyktingar är det väldigt få som når Europa.

85 procent av världens flyktingar bor i utvecklingsländer. Av dem är många extremt fattiga och får litet stöd.

Fyra av fem flyktingar söker skydd i närmaste grannland.

Nästan två tredjedelar är internflyktingar (av de 68,7 miljoner som är på flykt) – människor som inte har lämnat sina egna hemländer.

Av de 25,4 miljoner flyktingarna är drygt 5,4 miljoner palestinier under UNRWA:s (FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar) ansvar.

Av de återstående 19,9 miljoner flyktingar som UNHCR ansvarar över är 52 procent barn. Två tredjedelar kommer från bara fem länder:

 • Syrien – 6,3 miljoner.
 • Afghanistan – 2,6 miljoner.
 • Sydsudan – 2,4 miljoner.
 • Myanmar – 1,2 miljoner.
 • Somalia – 986 400.

De flesta flyktingar bor i städer (58 procent) – inte i läger eller på landsbygden.

Liksom antalet länder som människor flyr ifrån, var de länder som tar emot stora antal flyktingar också relativt få:

 • Turkiet – 3,5 miljoner flyktingar, främst syrier.
 • Pakistan – 1,4 miljoner.
 • Uganda – 1,4 miljoner.
 • Libanon – 998 900.
 • Iran – 979 400.

Libanon tog emot det största antalet flyktingar i förhållande till sin befolkning.

5 miljoner återvände hem

Omkring 5 miljoner människor kunde återvända till sina hem under 2017. Den stora majoriteten från internflykt, bland dem var det många som återvände under tvång eller bräckliga förhållanden.

100 000 kvotflyktingar

På grund av en minskning av antalet kvotplatser som erbjuds minskade antalet vidarebosatta flyktingar med drygt 40 procent till cirka 100 000 personer.

Nyckeldefinitioner i rapporten

Flykting: En person som har flytt från sitt land och behöver internationellt skydd på grund av risk för våld eller förföljelse om de skulle återvända hem. Det inkluderar människor som flyr från krig.

Ordet flykting har sina rötter i internationella rättsliga instrument, särskilt 1951 flyktingkonventionen, protokollet från 1967 och OAU:s konvention från 1969.

Du kan få flyktingstatus genom att ansöka om det individuellt eller på prima facie-basis, när många flyr samtidigt.

Flyktingar ska inte skickas tillbaka till sitt hemland om det inte är frivilligt.

Asylsökande: En person som har ansökt om flyktingstatus och väntar på beslut. Asylsökande ges internationellt skydd medan deras ansökan prövas, och precis som flyktingar får de inte skickas tillbaka till hemlandet om det inte är frivilligt.

Internflykting – på engelska Internally Displaced Person (IDP) – har tvingats fly från sina hem till en annan plats i sitt eget hemland.

Statslösa: Personer är inte medborgare i något land. De saknar grundläggande rättigheter och tillgång till tjänster som medborgare har.

Extramaterial

Hela rapporten och digitalt material som medföljer UNHCR:s Global Trends finns på unhcr.org

Ulrika Forsberg

Webbansvarig

65,6 miljoner på flykt i världen - fler än någonsin tidigare

65,6 miljoner människor är på flykt i världen – fler än någonsin tidigare. För tredje året i rad är siffran rekordhög. Krig och våld är orsaken. Se videon på 3 minuter.

65,6 miljoner på flykt

UNHCR:s årliga rapport om flyktingsituationen i världen – Global Trends – visar att 65,6 miljoner människor var på flykt i slutet av 2016 – 300 000 fler än året innan.

I 65,6 miljoner räknas:

 • 22,5 miljoner flyktingar.
 • 40,3 miljoner internflyktingar.
 • 2,8 miljoner asylsökande.

Från vilka länder kommer flest flyktingar?

 1. Syrien: 5,5 miljoner*
 2. Afghanistan: 2,5 miljoner
 3. Sydsudan: 1,4 miljoner*

Vilka länder tar emot flest flyktingar?

 1. Turkiet: 2,9 miljoner
 2. Pakistan: 1,4 miljoner
 3. Libanon: 1 miljon
 4. Iran: 979 4000
 5. Uganda: 940 800
 6. Etiopien: 791 600

*Flest människor är på flykt från sina hem i Syrien. 12 miljoner människor – nästan två tredjedelar av landets befolkning är antingen på flykt i landet eller har sökt skydd i andra länder.

*Den snabbast växande flyktingkrisen pågår just nu i Sydsudan.

22,5 miljoner flyktingar

Antalet flyktingar är, med 22,5 miljoner – den högsta siffran någonsin. Hälften av dem är barn.

17,2 miljoner flyktingar är under UNHCR:s ansvar. 5,3 miljoner är palestinska flyktingar som är registrerade hos UNHCR:s systerorganisation UNRWA.

Konflikten i Syrien är fortfarande den största orsaken till att människor tvingas fly – 5,5 miljoner har lämnat landet.

I juli 2016 kollapsade fredsinsatserna i Sydsudan. Sammanbrottet ledde till ökat våld som tvingade 739 900 människor att lämna landet (slutet av 2016). Idag, juni 2017, är siffran nästan två miljoner.

40,3 miljoner på flykt i sitt hemland = internflyktingar

Antalet människor som var på flykt inom sitt eget lands gränser (internflyktingar) uppgick till 40,3 miljoner i slutet av 2016, jämfört med 40,8 miljoner ett år tidigare.

Syrien, Irak och Colombia var de länder med flest internflyktingar.

2,8 miljoner asylsökande

Asylsökande är de som har flytt från sitt land och söker internationellt skydd i andra länder som flyktingar. I slutet av 2016 uppgick antalet människor som sökte asyl till 2,8 miljoner.

En människa av 113 på flykt

Krig, våld och förföljelse orsaker ett enormt mänskligt lidande. 65,6 miljoner innebär att i genomsnitt har en människa av 113 i världen tvingats på flykt. Det är fler än befolkningen i Storbritannien - världens 21:a mest befolkade land.

– Hur man än räknar är det en oacceptabel siffra och den talar starkare än någonsin för behovet av solidaritet och att gemensamt förebygga och lösa kriser och se till att världens flyktingar, internflyktingar och asylsökande är ordentligt skyddade under tiden lösningar arbetas fram, säger Filippo Grandi, FN:s flyktingkommissarie och UNHCR:s högsta chef.

Grandi fortsätter:

– Vi måste göra mer för dessa människor. När världen är fylld av konflikter är det beslutsamhet och mod som krävs, inte rädsla.

10,3 miljoner tvingades fly under 2016

Rapporten visar att antalet människor som tvingas fly ligger kvar på hög nivå. Av totalt 65,5 miljoner tvingades 10,3 miljoner lämna sina hem under 2016 – av dem var 6,9 miljoner internflyktingar. Det innebär en människa var tredje sekund.

Vidarebosättning och frivilligt återvändande

Rapporten visar att under 2016 tog 37 länder tillsammans emot 189 300 flyktingar för vidarebosättning (kvotflykting).

En halv miljon flyktingar kunde återvända till sina hemländer. 6,5 miljoner internflyktingar till sina ursprungsområden – under mindre goda förhållanden och med osäkra framtidsutsikter.

84 procent i låg- och medelinkomstländer

De flesta flyktingar – 84 procent – befann sig i låg- eller medelinkomstländer i slutet av 2016. 2,9 miljoner i Turkiet, följt av Pakistan (1,4 miljoner), Libanon (1 miljon) och Iran (979 400).

En av tre – 4,9 miljoner människor – sökte skydd i fattiga länder. Det beror bland annat på att många fattiga länder ligger i närheten av konfliktområden.

Hälften av alla flyktingar är barn

Barn utgör hälften av världens flyktingar. Det är fortsatt utsatta för en oproportionerligt stor del av lidandet, främst på grund av deras ökade sårbarhet. Tragiskt nog har 75 000 asylansökningar tagits emot från barn som är ensamma eller har skiljts från sina föräldrar.

Siffrorna i rapporten är baserade på data från regeringar, partnerorganisationer och egen rapportering.

Global Trends

Läs hela rapporten Global Trends - forced displacement in 2016 (PDF) här. Bläddra bland grafik, kartor och statistik.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig

65,3 miljoner på flykt i världen, fler än någonsin

Fler människor än någonsin är på flykt undan konflikter och förföljelse i världen, enligt en rapport från UNHCR, FN:s flyktingorgan som släpps idag på internationella flyktingdagen.

UNHCR:s årliga rapport om situationen för människor på flykt i världen, Global Trends, visar att 65,3 miljoner människor var på flykt i slutet av 2015, jämfört med 59,5 miljoner bara tolv månader tidigare. Detta är första gången som siffran överstiger 60 miljoner.

Siffrorna i rapporten är baserade på data från regeringar, partnerorganisationer och egen rapportering.

65,3 miljoner på flykt omfattar:

 • 21,3 miljoner flyktingar, den högsta siffran sedan början av 1990-talet (16,1 miljoner under UNHCR:s mandat och 5,2 miljoner palestinaflyktingar under UNRWA:s mandat).
 • 40,8 miljoner internflyktingar, människor på flykt men som är kvar i sina hemländer - fler än någonsin.
 • 3,2 miljoner asylsökanden, människor som i slutet av 2015 väntade på beslut om asyl - den högsta siffran någonsin.

Satt i relation till jordens 7,349 miljarder invånare betyder de här siffrorna att var 113:e person i världen nu är på flykt - en siffra som saknar motstycke. Det är fler än befolkningen i Frankrike, världens 22:a mest folkrika land.

Krig och konflikter

Antalet människor som tvingats på flykt har ökat i de flesta regioner sedan mitten av 1990-talet. Det finns tre skäl:

 1. Situationer som orsakar stora flyktingströmmar pågår allt längre (till exempel konflikter i Somalia eller Afghanistan som har pågått i 30 respektive 40 år),
 2. Nya konflikter eller andra som tar ny fart inträffar oftare (dagens största är i Syrien, men även i Sydsudan, Jemen, Burundi, Ukraina och Centralafrikanska republiken),
 3. Att hitta varaktiga lösningar för människor på flykt har varit en fallande trend sedan slutet av det kalla kriget.

Fler tvingas fly

För tio år sedan räknade UNHCR att i genomsnitt sex människor tvingades lämna sina hem varje minut - idag är siffran 24.

- Allt fler människor tvingas fly från krig och förföljelse och det är oroande i sig, men de faktorer som äventyrar flyktingars säkerhet ökar också. Ett skrämmande antal flyktingar och migranter dör varje år på havet. På land möts de av stängda gränser. Politik begränsar asylrätten i vissa länder. Viljan hos länder att samarbeta, inte bara för att skydda flyktingar utan för det gemensamma mänskliga intresset, testas i dag och det är andan av enighet som vi behöver se mer av, säger FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi.

På flykt i världen 2015

Tre länder - hälften av alla flyktingar

Hälften av alla flyktingar under UNHCR:s mandat kommer från tre länder:

 • Syrien: 4,9 miljoner flyktingar.
 • Afghanistan: 2,7 miljoner flyktingar.
 • Somalia: 1,1 miljoner flyktingar.

Flest internflyktingar befinner sig i:

 • Colombia: 6,9 miljoner internflyktingar.
 • Syrien: 6,6 miljoner internflyktingar.
 • Irak: 4,4 miljoner internflyktingar.

Under 2015 tvingades flest människor lämna sina hem i Jemen - 2,5 miljoner eller nio procent av befolkningen.

Flest flyktingar på södra halvklotet

Europas ansträngningar för att hantera mer än en miljon flyktingar och migranter som anlänt via Medelhavet dominerade mångas uppmärksamhet under 2015, trots att rapporten visar att de allra flesta av världens flyktingar befinner sig någon annanstans.

86 procent av flyktingarna (under UNHCR:s mandat) befinner sig i utvecklingsländer, i närheten av konfliktområdena. Den siffran stiger till över 90 procent om de palestinska flyktingarna under UNHCR:s systerorganisation UNRWA:s mandat ingår.

Turkiet är det land i världen som tagit emot flest flyktingar - 2,5 miljoner flyktingar.

Libanon har tagit emot flest flyktingar i förhållande till sin folkmängd (183 flyktingar per 1000 invånare). I förhållande till storleken på ekonomin tog Demokratiska republiken Kongo emot flest (471 flyktingar per dollar av landets BNP per capita).

Asylansökningar ökar

Bland industriländerna var 2015 ett rekordår för nya asylansökningar, med två miljoner ansökningar (3,2 miljoner ansökningar var fortfarande inte avgjorda vid slutet av året).

Tyskland fick fler asylansökningar än något annat land (441 900). Till stor del speglar det beredskapen av att ta emot människor som flyr till Europa över Medelhavet.

USA hade det näst högsta antalet asylansökningar (172 000). Många av dem är personer som flyr gängrelaterat våld i Centralamerika. Ett stort antal asylansökningar sågs också i Sverige (156 000) och Ryssland (152 500).

Hälften av världens flyktingar är barn

51 procent av världens flyktingar är barn (fullständiga demografiska data fanns inte tillgängliga för rapportens författare). Oroväckande många är ensamma eller har tappat bort sina föräldrar under flykten.

Totalt under 2015 kom 98 400 asylansökningar från ensamma barn. Det är den högsta siffran som UNHCR någonsin har sett - och en tragisk bild av hur flykten påverkar unga liv.

Att inte kunna åka hem

Medan antalet människor på flykt är högre än någonsin, var antalet personer som kunde återvända till sina hem eller hitta en annan varaktig lösning låg (lokal integration i första asyllandet eller vidarebosättning i ett nytt land).

Varaktiga lösningar för flyktingar 2015:

 • 201 400 flyktingar kunde återvända till sina hemländer (främst till Afghanistan, Sudan och Somalia).
 • 107 100 flyktingar fick vidarebosättning i 30 länder.
 • Minst 32 000 flyktingar blev naturaliserad (sökte och fick medborgarskap), de flesta i Kanada och med mindre siffror i Frankrike, Belgien och Österrike.

Flest på flykt – regionvis (flest överst)

1. Mellanöstern och Nordafrika

Kriget i Syrien förblev den ledande orsaken till att så många är på flykt. I slutet av 2015 hade minst 4,9 miljoner människor tvingats lämna landet. 6,6 miljoner människor var på flykt inne i landet – det utgör cirka hälften av Syriens befolkning före kriget.

Vid årets slut hade konflikten i Irak tvingat 4,4 miljoner människor på flykt inne i landet, och nästan 250 000 hade flytt landet.

Inbördeskriget Jemen förvärrades under 2015. I slutet av december hade 2,5 miljoner människor tvingats lämna sina hem.

Syrien, Irak och Jemen tillsammans med 5,2 miljoner palestinska flyktingar under UNRWA:s mandat, nästan en halv miljon libyer på flykt och med ett antal mindre kriser stod Mellanöstern och Nordafrika för det högsta antalet människor på flykt - 19,9 miljoner.

2. Afrika söder om Sahara

I Afrika, söder om Sahara, var näst flest människor på flykt.

Fortsatta bittra konflikter i Sydsudan, Centralafrikanska republiken och Somalia, plus nya konflikter eller fortsatta flyktingströmmar i eller från länder som Nigeria, Burundi, Sudan, Kongo-Kinshasa och Moçambique utgjorde tillsammans 18,4 miljoner flyktingar och internflyktingar vid årets slut.

I Afrika, söder om Sahara, befann sig flest flyktingar under 2015 - 4,4 miljoner - mer än i någon annan region.

Sex av världens topp-tio länder som tagit emot flyktingar var afrikanska länder, med flest i Etiopien, följt av Kenya, Uganda, Kongo-Kinshasa och Tchad.

3. Asien och Stillahavsregionen

I Asien och Stillahavsregionen befann sig nästan en av sex av världens flyktingar och internflyktingar under 2015, vilket gör regionen till den tredje största.

2,7 miljoner människor var flyktingar från Afghanistan, där även nästan 1,2 miljoner människor var internflyktingar.

Pakistan (1,5 miljoner) och Iran (979 000) fortsätter att vara bland de länder som tar emot flest flyktingar.

4. Amerikas

Allt fler människor flyr gängrelaterat våld i Centralamerika. Det bidrog till en 17 procentig ökning av människor på flykt i regionen. 109 800 flyktingar och asylsökande kom från El Salvador, Guatemala och Honduras. De flesta sökte sig till Mexiko och USA.

Colombia förblev det land i världen med flest internflyktingar (6,9 miljoner).

5. Europa

Situationen i Ukraina, Europas närhet till Syrien och Irak, och de mer än en miljon flyktingar och migranter som kom över Medelhavet, var de största orsakerna till flyktingsituationen i Europa under 2015.

Från de europeiska länderna flydde 593 000 människor - de flesta från Ukraina. Tillsammans tog länderna emot 4,4 miljoner flyktingar, varav 2,5 miljoner i Turkiet.

Uppropet #WithRefugees

På internationella flyktingdagen den 20 juni varje år uppmärksammar vi flyktingars kamp för att överleva.

I en värld där våld tvingar tusentals familjer att fly för sina liv varje dag är det dags att visa världens ledare att vi står upp för flyktingars rätt till ett liv i säkerhet.

Uppropet kommer att skickas till FN i New York inför ett toppmöte den 19 september om situationen för flykting och migranter i världen.

Är du med? Skriv under uppropet här

Ulrika Forsberg

Webbansvarig