• Serge Ngandy är 48 år. Två av hans barn har dödats i strider. Nu är familjen på flykt i sitt hemland Kongo - där är internflyktingar och kan inte återvända hem på grund av konflikter.
  Serge Ngandy är 48 år. Två av hans barn har dödats i strider. Nu är familjen på flykt i sitt hemland Kongo - där är internflyktingar och kan inte återvända hem på grund av konflikter.

Gemensam push för att hjälpa människor på flykt i sina hemländer

När antalet kriser runt om i världen ökar, tvingas miljontals människor på flykt i sina hemländer. Nu stärker stater, FN-organ och partner insatserna för att tillsammans hjälpa internflyktingar.

Handlingsplan för internflyktingar

Vid ett möte i Genève den 17 april lanserades en handlingsplan för att skydda och skapa lösningar för internflyktingar – på engelska: internally displaced people, IDP.

(Planen heter Plan of Action for Advancing Prevention, Protection and Solutions for Internally Displaced People 2018-2020.)

Mötet markerade 20-årsdagen av principerna om internflykt – Guiding Principles on Internal Displacement – allmänt accepterad som den globala standarden för att skydda och bistå internflyktingar.

Internflykt – en global fråga

Internflykt har varit en erkänd global fråga sedan början av 1990-talet, men insatserna för hitta lösningar har varit otillräckliga, trots alla ansträngningar. Under tiden har antalet internflyktingar ökat.

Mer än i London eller New York

I slutet av 2016 var över 40 miljoner människor på flykt i sina hemländer på grund av väpnad konflikt, våld eller kränkningar av de mänskliga rättigheterna – mer än fyra gånger fler än hela befolkningen i London eller New York.

Under 2016 orsakade katastrofer ytterligare 24 miljoner internflyttningar.

Varje år tvingas cirka 15 miljoner människor på flykt till följd av utvecklingsprojekt.

Miljontals andra internflyktingar registreras  inte – de är människor som har förlorat sin mark, utsatts brottsligt våld eller torka.

Ökad säkerhet

– Att skydda internflyktingar och hitta lösningar på deras situation bidrar till ökad stabilitet för länder och regioner. På samma sätt som flyktingar står internflyktingar ofta inför stor osäkerhet. De kan tvingas fly flera gånger för att hitta en trygg plats där de kan starta om sina liv. De riskerar att marginaliseras i de samhällen där de lever. Konsekvenserna av att misslyckas med att lösa internflykt kan vara förödande, säger FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi.

UNHCR och UNOCHA uppmanar flera aktörer att öka insatserna för att förebygga, agera och lösa situationen för internflyktingar.

– Det internationella samfundet har lovat inte lämna någon utanför. Det löftet måste inkludera de miljoner människor som är på flykt från väpnad konflikt, våld och katastrofer i sina hemländer. Vi arbetar med berörda stater och internflyktingarna själva för att se till att deras behov hanteras, säger Mark Lowcock på FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp (OCHA).

I handlingsplanen finns konkreta åtgärder för att underlätta och stärka internflyktingars deltagande i de beslut som berör dem, utöka nationella lagar och politiska åtgärder för internflykt.

Källa och kontakt: States, UN, partners in new joint push to help people displaced in their own countries

Fakta internflyktingar:

Antalet människor som var på flykt inom sitt eget lands gränser (internflyktingar) uppgick till 40,3 miljoner i slutet av 2016.

Länder med flest internflyktingar i slutet av 2016, enligt UNHCR:s rappport Global Trends:

 • Colombia: 7,4 miljoner
 • Syrien: 6,3 miljoner
 • Irak: 3,6 miljoner
 • Sudan: 2,2 miljoner
 • Nigeria: 2,2 miljoner
 • Jemen: 2 miljoner
 • Sydsudan: 1,9 miljoner
 • Ukraina: 1,8 miljoner
 • Afghanistan: 1,8 miljoner
 • Somalia: 1,6 miljoner

Ulrika Forsberg

Webbansvarig