UNHCR: 3,5 miljoner flyktingbarn går inte i skolan

En ny rapport om utbildning visar att 3,5 miljon flyktingbarn mellan 5-17 år inte har gått i skolan under det senaste skolåret. Skillnaden mellan barn med flyktingstatus och övriga barn är stort och det ökar ju högre upp i åldrarna barnen kommer, enligt UNHCR:s rapport Left Behind refugee education in crisis (PDF).

"Utbildningsklyftan växer"

– Av de 17,2 miljoner flyktingar under UNHCR:s mandat är hälften barn. Utbildning för dessa barn och ungdomar är av yttersta vikt för att få en fredlig och hållbar utveckling i de länder som har välkomnat dem och för deras hemländer när de återvänder. Men i jämförelse med andra barn och ungdomar runt om i världen växer utbildningsklyftan för flyktingar sig allt större, säger Filippo Grandi, FN:s flyktingkommissarie.

3,5 miljoner barn

Fler än 3,5 miljoner barn under UNHCR:s mandat mellan 5-17 år går inte i skolan.

  • 1,5 miljoner flyktingbarn missar grundskolan.
  • 2 miljoner flyktingbarn går inte i skolan på gymnasienivå.

61 procent i grundskolan

Globalt sett går 91 procent av alla barn i grundskola, men endast 61 procent av flyktingbarnen. I låginkomstländerna är inte ens hälften av flyktingbarnen inskrivna i skolan.

23 procent på gymnasiet

– På gymnasienivå ökar skillnaderna ännu mer, där 84 procent av världens ungdomar är inskrivna men bara 23 procent av de med flyktingstatus. Än värre blir det på eftergymnasial nivå där bara 1 procent av flyktingarna läser vidare jämfört med 36 procent globalt, berättar Katinka Lindholm, generalsekreterare på Sverige för UNHCR.

Positiva nyheter - fler går i skolan

Det finns även positiva nyheter i rapporten. Andelen flyktingbarn som skrivs in i grundskolan har ökat från 50 procent till 61 procent det senaste skolåret. En stor orsak till det är de insatser som har gjorts i Syrien och att många barn har hamnat i europeiska länder där det är skolplikt.

"Det går att vända utbildningskrisen"

– De framsteg som gjorts vid inskrivningen av syriska flyktingbarn visar tydligt på potentialen i att det går att vända utbildningskrisen för flyktingbarn. Men den usla nivån på inskrivningar för flyktingbarn som bor i låginkomstregioner pekar tydligt på behovet av att investera i dessa ofta glömda värdländer, säger Filippo Grandi.

Gemensamt ansvar

Rapporten är en uppföljning på Missing Out som publicerades för ett år sedan inför mötet i New York där FN:s generalförsamlings möttes för att diskutera situationen för flyktingar och migranter runt om i världen.

New York-deklarationen

– Trots det överväldigande stödet till New York-deklarationen, som skrevs för ett år sedan, finns det en verklig fara i att flyktingar hamnar på efterkälken vad det gäller utbildning. Det är vårt gemensamma ansvar att se till att flyktingar har en rättvis tillgång till utbildning med kvalitet. Nu är det är dags för oss alla att gå från ord till handling, säger Filippo Grandi.

FN:s globala mål

Ett av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, som ska vara uppnådda år 2030 rör utbildning. Det är mål nummer 4 och innebär att ”säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla".

Om inte världen kan möte de utbildningsbehov som finns hos utsatta människor, inklusive människor på flykt, så kommer målet inte att nås. Andra mål om fred, hälsa, jämlikhet och välstånd kommer dessutom att undermineras om inte utbildningsmålet uppfylls.

I Left Behind: Refugee Education in Crisis jämförs UNHCR:s källor och statistik över utbildning för flyktingar med data från UNESCO över antalet barn som är inskrivna i skolan världen över.

Rapporten har bland annat finansierats av H&M Foundation som donerat 30 miljoner kronor till UNHCR:s arbete för att ge utbildning åt barn på flykt.

Fem fakta från rapporten

  • 6,4 miljoner barn under UNHCR:s mandat är i skolålder (5–17 år).
  • 3,5 miljoner barn under UNHCR:s mandat gick inte i skolan en enda dag förra skolåret.
  • Det är fem gånger högre risk att flyktingbarn missar skolan än övriga barn.
  • Andelen flyktingbarn som skrivs in i grundskolan har ökat från 50 procent till 61 procent senaste skolåret.
  • För varje 10 flyktingpojkar som är inskrivna i skolan är det bara 8 flyktingflickor.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig