Globala målen

 • Människor på flykt är bland de mest utsatta i världen. Nyakong (th) är 22 år. Hon har flytt från Sydsudan till Etiopien på grund av våld och strider. UNHCR är på plats i världens svåra konflikter och skyddar de som flyr.
  Människor på flykt är bland de mest utsatta i världen. Nyakong (th) är 22 år. Hon har flytt från Sydsudan till Etiopien på grund av våld och strider. UNHCR är på plats i världens svåra konflikter och skyddar de som flyr.
17 globala mål som bidrar till hållbar utveckling ska uppnås innan 2030.

Globala målen

Världens stats- och regeringschefer har enats om 17 globala mål för hållbar utveckling. De ska uppfyllas innan år 2030 och är en fortsättning av milleniemålen.

Människor på flykt tillhör de mest sårbara människorna i världen. De är mer exponerade för de risker som många av de globala målen inriktar sig på.

"Målen för hållbar utveckling är viktiga steg framåt. Att ingen ska lämnas utanför och uttryckligen erkänna att flyktingar och internflyktingar är bland världens mest utsatta, säkerställer att konflikter inte kan ignoreras."

– FN:s tidigare flyktingkommissarie António Guterres

Det engleska namnet för de globala hållbarhetsmålen är Sustainable Development Goals - SDG.

Agenda 2030

Agenda 2030 är den nya utvecklingsagendan som består av de 17 målen och dess 169 delmål. Agendan beskriver hur målen ska uppnås. Det är en handlingsplan som UNHCR, FN:s flyktingorgan, arbetar efter – både i långsiktiga humanitära program och akuta kriser.

UNHCR och globala målen

På uppdrag av FN leder UNHCR arbetet med att skydda människor på flykt undan krig och förföljelse. UNHCR delar ut nödhjälp, kämpar för deras mänskliga rättigheter och skapar lösningar för en trygg framtid.

Inom ramen för sitt mandat fokuserar UNHCR på 12 av de 17 målen:

 • Mål 1 – ingen fattigdom. (se en film)
 • Mål 2 – ingen hunger. (se en film)
 • Mål 3 – god hälsa och välbefinnande. (se en film)
 • Mål 4 – god utbildning för alla. (se en film)
 • Mål 5 – jämställdhet.
 • Mål 6 – rent vatten och sanitet till alla. (se en film)
 • Mål 7 – hållbar energi för alla.
 • Mål 8 – anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
 • Mål 10 – minskad ojämlikhet.
 • Mål 11 – hållbara städer och samhällen. (se en film)
 • Mål 16 – fredliga och inkluderande samhällen.
 • Mål 17 – genomförande och globalt partnerskap. (se en film)

Läs mer om globala målen och Agenda 2030 på www.globalamalen.se

Läs mer under frågor och svar lite längre ner på sidan om hur UNHCR bidrar till varje mål.